Ny Kredsdommeruddannelse i luften


Den 1. oktober begynder et nyt hold kandidater på den krævende rejse mod at blive kredsdommer i Grønland. LEARN|RIGHT glæder sig til at byde kandidaterne velkommen og til igen at bistå Retten i Grønland med at få kandidaterne godt igennem.

Stærkere rammer
Forud for semesterstart løber et intenst planlægningsarbejde med udgangspunkt i LEARN|RIGHTs evaluering fra oktober 2018 af erfaringerne fra den sidste uddannelse. Evalueringen gav blandt andet anbefalinger til organisation, rekruttering og planlægning. Desuden omfattede evalueringen udkast til en ny studieordning og kursusbeskrivelser, som Retten i Grønland har gjort færdig i den mellemliggende periode med input fra os. På den baggrund har Retten i Grønland engageret undervisere til de enkelte kurser og datolagt kurserne for hele uddannelsen, allerede fra starten af. Til at støtte underviserne har LEARN|RIGHT desuden udviklet en underviserguide med et aktivitetskatalog af velafprøvede deltageraktiviteter. Det betyder, at kredsdommeruddannelsen denne gang står endnu stærkere og med endnu klarere rammer og guidelines for kandidater, undervisere og arrangører.

En unik uddannelse
Og stærke rammer er der brug for. For såvel det grønlandske retssystem, som kredsdommeruddannelsen, er helt unik. De grønlandske kredsdommere har nemlig som udgangspunkt ikke en juridisk baggrund, ligesom hverken forsvarere eller anklagere ved kredsretten har det. De gennemgår i stedet denne særligt tilrettelagt kredsdommeruddannelse, som ikke varetages af et universitet eller anden uddannelsesinstitution, men ved Retten i Grønland.

Retten i Grønland behandler, ligesom kredsretterne, sager i første instans, men varetager med sine juridisk uddannede dommere, typisk de juridisk mest komplicerede sager og erhvervsrelaterede sager. Derudover varetager Retten i Grønland (RiG) den daglige administration af domstolene og vejleder kredsretterne, ligesom de altså uddanner såvel kredsdommere som retssekretærer, mv.

De fire kredsretter behandler langt de fleste sager, herunder alle såkaldte borgernære sager, så kredsdommerne skal kunne sagsbehandle såvel kriminalsager, som familieretlige sager (forældremyndighed, samvær og bidrag), faderskabssager, notarialforretninger, dødsboskifte og fogedsager.

Kredsdommeruddannelsen er skræddersyet til den grønlandske praksis og veksler mellem målrettet undervisning og sagsbehandling af sager i stigende sværhedsgrad under vejledning af jurister ved Retten i Grønland.

Det siger sig selv, at hvis kredsdommerne skal sikre en retfærdig rettergang, så skal de kende de retssikkerhedsmæssige principper og det retsgrundlag, de skal dømme efter. Men det er også helt centralt, at kredsdommerne har et solidt kendskab til de processer og redskaber, de skal anvende i praksis, så som hvordan man styrer et retsmøde og skriver en klar og forståelig dom osv. Målet er ikke at uddanne jurister, men at uddanne super dygtige sagsbehandlere”, siger LEARN|RIGHTs direktør Maria Løkke Rasmussen, som har arbejdet med uddannelsen af forsvarere i Grønland siden 2007 og med kredsdommeruddannelsen siden 2014.

Vores bidrag
Udover LEARN|RIGHTs bidrag til de stærkere og klarere rammer, bidrager vi med koordinering af undervisningen på de knap 50 kurser af få dage til flere ugers varighed. Undervisningen varetages af omkring 20 undervisere der primært udgøres af dommere fra Danmark, idet der er få jurister ved Retten i Grønland, som også selv er travlt optaget med sagsbehandling. Vi sparrer med underviserne om udvikling af programmet for at sikre, at det har en deltagerlogisk opbygning, god variation og fokus på aktiv læring og deltageraktiviteter. Selvfølgelig skal det også modsvare kursusbeskrivelsens krav til mål og studieordningens krav til retsmøder, der skal overværes, og inddrages i undervisningen. Dertil deler vi vores erfaringer med effektfuld undervisning i konteksten baseret på vores erfaringer fra undervisning i Grønland.

LEARN|RIGHT forestår også den online deltagerevaluering og skriver en afsluttende rapport på hvert kursus med erfaringsopsamling til den videre uddannelse. Endelig planlægger og underviser vi selv på introduktionskurserne til hvert semester, ligesom vi hjælper med udviklingen af de projektopgaver, der afslutter semestrene og kandidaternes selv-evaluering af egne fremskridt frem til repetitionsugerne.

Det er meget givende at få lov til at være med til den stadige forbedring af kredsdommeruddannelsen”, siger Maria Løkke Rasmussen, og fortsætter: ”og det er skønt at høre at de tidligere kandidater arbejder stærkt i deres nye rolle som kredsdommere til glæde for retssikkerheden og borgerne i Grønland. Vi glæder os til at følge et nyt hold på vej!”.