LEARN|RIGHT hjælper Landsforsvareren i Grønland med udvikling og implementering af en et-årig blended learning uddannelse af forsvarere, så de kan støtte deres klienter i kriminalsager og bidrage til at sikre et velfungerende retssystem og retssikkerhed i Grønland. Undervejs har vi bidraget med udviklingen af uddannelsens studieordning og opbygningen af en online læringsplatform, gennemførsel af ugentlige e-læringsemner, månedlige videokonferencer og fem fremmødekurser.

Det er stolte kandidater, der hvert år består forsvareruddannelsen og bliver autoriserede som forsvarere ved de grønlandske kredsretter. Det er der god grund til, for det er ikke en helt nem opgave, de har været på.

I løbet af uddannelsens ene år, skal de lære om det særlige grønlandske retssystem og reglerne for kriminalsagernes behandling, ligesom de skal lære at identificere de centrale temaer i en sag, holde klientsamtaler og forberede og føre sagen med respekt for klientens ønsker og interesser. For i Grønland er forsvarere, såvel som dommere og anklagere ved kredsretterne, som udgangspunkt ikke uddannede jurister, men borgere, der har taget en særlig målrettet uddannelse.

Oveni, gennemfører kandidaterne forsvareruddannelsen ved siden af deres hovederhverv eller studie, da forsvarerhvervet som udgangspunkt er tænkt som en bibeskæftigelse ved siden af et andet hovederhverv. Det betyder at kandidaterne skal jonglere mange krav samtidig og skal tage fri for at deltage i fremmødekurser. Endelig er uddannelsen ulønnet og mens undervisningen hovedsageligt foregår på dansk, foregå de praktiksager, de skal føre undervejs, hovedsageligt på grønlandsk.

Blended og flipped learning
For at gøre det nemmere for kandidaterne at gennemføre uddannelsen ved siden af deres hovederhverv, har vi sammen med landsforsvareren valgt at organisere uddannelsen som blended learning. Uddannelsen blev struktureret som fem fremmødekurser i Nuuk, hvor kandidaterne har rejst til fra hele kysten, samt e-læringsforløb før og imellem kurserne, som kandidaterne har kunne gennemføre hjemmefra i deres eget tempo og på tidspunkter, der kunne passe ind i deres hverdag.

Uddannelsens struktur har desuden gjort det muligt at anvende flipped learning, hvor uddannelsens videns elementer primært blev gennemgået i e-læringsemnerne før kurserne, hvilket frigav dyrebar tid på kurserne til rollespil og andre interaktive øvelser, diskussioner og spørgsmål, der er med til at styrke kandidaternes dybere forståelse og praktiske færdigheder.

Blended learning tilgangen bidrager med en nødvendig fleksibilitet i uddannelsen, og breder læringsrummet ud i tid og rum. Hver uge – på nær sommerferien og kursusuger – har kandidaterne gennemført et e-læringsemne med udgangspunkt i studieordningens fokusområder bygget op omkring tekst og videoer, samt refleksions-, diskussions- og selvbesvarende multiple choice opgaver. Indimellem har e-læringen haft mere omfattende afleveringsøvelser så som skriftlige procedurer. Hele 35 e-læringsemner, fordelt på 1-2 om ugen, udviklede vi med bistand fra landsforsvareren og andre jurister, med titler som ”Klientmødet”, ”Foranstaltningerne” og de enkelte forbrydelser. Dermed har vi kunne tilbyde mere uddannelse end med kurserne alene, vi har kunne sprede uddannelsen ud i et længere kontinuerligt forløb og vi har skabt en interaktiv grundbog til kandidaterne, som de kan vende tilbage til igen og igen.

Styrkede rammer og kandidatkontakt
Det har været en positiv overraskelse, hvor godt den fælles online læringsplatform har virket som samlende faktor for en uddannelse spredt over tid og sted. Læringsplatformen har bidraget med overblik og en rød tråd ved at samle al information og kommunikation angående både e-læring, kurser, praktik og eksamen ét sted. Det har i sandhed været et virtuelt klasselokale, hvor kandidater og teamet bag uddannelsen, har kunne tappe ind og være til stede sammen uafhængig af, hvor og hvornår andre var logget på.

Kandidaterne har kunne følge hinandens progression og svar og har sat stor pris på den løbende feedback på opgaver og den hjælpende hånd fra os i den anden ende, og vi har gjort vores bedste for at heppe og motivere dem undervejs. I teamet bag uddannelsen har vi fra Danmark og Grønland kontinuerligt kunne følge kandidaternes fremskridt i e-læringen og f.eks. også kunne se hvornår kandidaterne blev beskikkede til og afviklede de 10 praktiksager de skulle føre.

De ugentlige opsamlinger har været med til at drive uddannelsen frem og binde en ellers meget individuel uddannelse sammen. Som afslutning på hver uge har kandidaterne skrevet hvad de har lært i løbet af ugen og givet feedback til forløbet. Efterfølgende har vi som med-arrangører samlet op på ugens gennemførelse og hvad de fandt svært og introduceret den efterfølgende uge.

Endelig har

Brudte sø-kabler og sprogudfordringer
Udbredelsen af sø-kabler og flat-rate internet i Grønland har gjort e-læring til et mere attraktivt læringsmiddel i et land som med sine store afstande gør fremmødeundervisning omstændelig og dyr. Men det har ikke været problemfrit. Undervejs har vi oplevet flere brud på søkablet som har gjort læringsplatformen langsom eller ikke-tilgængelig for kandidater i de ramte områder. Det har nogle gange forsinket deres arbejde på platformen og gjort at e-læringen til tider blev transformeret til et brev-kursus med indhold og opgaver sendt frem og tilbage over e-mail. Men læringsplatformen udgjorde fortsat en god ramme og rygrad for uddannelsen, som kandidaterne kom tilbage til, når der var “hul igennem”.

En anden udfordring har været at bidrage til at kandidaterne kan føre sagerne på grønlandsk. Retssproget i Grønland er både dansk og grønlandsk og mens de fleste sagsakter forelægger på dansk, bliver de fleste sager ved kredsretterne ført på Grønlandsk. Kandidater på uddannelsen er derfor dobbeltsprogede, men det betyder jo ikke, at de nødvendigvis kender den terminologi der anvendes i retten. For at styrke det, på en uddannelse med primært dansktalende undervisere og udviklere, lavede vi en version af retsplejeloven og kriminalloven hvor bestemmelserne står side om side på de to sprog, ligesom vi har anvendt videoer på grønlandsk og afholdt rollespil på grønlandsk med tolkning. Derudover har kandidaterne afleveret flere skriftlige procedurer på grønlandsk på læringsplatformen. Det kandidaterne har sat størst pris på i denne forbindelse, har dog været videoer med grønlandsk sprogede procedurer præsenteret af erfarne forsvarere, på sagsbeskrivelser, hvortil kandidaterne selv forinden har afleveret deres egen procedure.

Blended learning i fremtiden
Med så meget materiale udviklet på læringsplatformen gennem den første uddannelse, vi udviklede, har det været nemt sammen med landsforsvareren at bygge videre på læringsplatformen til efterfølgende uddannelser.

Således ser vi frem til at genbruge læringsplatformen til kommende grunduddannelser, så vi kan sige tillykke til endnu flere blended-learning-uddannede forsvarere.

Samtidig har vi sikret, at også de “gamle” autoriserede forsvarere kan nyde godt af den samlede viden og aktiviteter, ved at videreudvikle grunduddannelsens e-læring til en vidensbank, hvor de kan slå op efter behov, ligesom den anvendes til fælles vidensdeling, og i som led i den løbende efteruddannelse og fyraftensmøder.

Endelig er læringsplatformen også rygraden i den forkortede forsvareruddannelse for kandidater med særlige forudsætninger, som binder deres fremmødekursus og praktik sammen og giver dem adgang til en masse redskaber undervejs.